ធ្លាប់អានកាសែតសំបុកផ្សារដែរទេ?

នេះជាកាសែតសំបុកផ្សារលេខទី​២១

សូមអានដោយរីករាយណា!

ចប់ហើយ។​ បើចង់អានទៀត​ សូមរង់ចាំលេខថ្មី ចេញផ្សាយស្អែកនេះហើយ។

Advertisements

About sombokphsar

Sombokphsar Newspaper is the first life newspaper in cambodia
This entry was posted in កាសែត. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s