លោកឆយ​ជួយ Train បុគ្គលិកសំបុកផ្សារ

ដើម្បីបំពេញតាមសំណូមពររបស់ CEO និង GM ​កាលពីថ្ងៃពុធទី​១៨​លោក​ឆយ​​ដែលជាបុគ្គលដ៏មាន​ បទពិសោធន៌ខ្ពស់ផ្នែកទីផ្សារ​បាន​ចំណាយពេលមួយព្រឹកមកបង្រៀនពួកយើង​ប្រកបដោយបរិយាកាស​សប្បាយរីករាយ។

Advertisements

About sombokphsar

Sombokphsar Newspaper is the first life newspaper in cambodia
This entry was posted in សកម្មភាព Train. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s