ធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ជាមួយកម្មវិធីយុវជនអាស៊ីអាគេ្នយ៌

តើមានអ្នកណាធ្លាប់ដឹងពីកម្មវិធីនេះដែរទេ?​បើមិនធ្លាប់ដឹងទេ​សូមតាមដានជាមួយគ្នាក្នុងអត្ថបទនេះ

Advertisements

About sombokphsar

Sombokphsar Newspaper is the first life newspaper in cambodia
This entry was posted in មិត្តភាពជាក្រុម. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s