កែច្នៃប៉េតប៉ោងទៅជាផ្កា

ចំណាយតិចបំផុតក៏អាចបានផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសម្រាប់តាំងក្នុងគេហដ្ឋានបានដែរ។

Advertisements

About sombokphsar

Sombokphsar Newspaper is the first life newspaper in cambodia
This entry was posted in តថភាពសង្គមខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s